Poskytujeme

Cílem našich aktivit je kromě financování on-line magazínu ATYP, také pomoc rodičům a jejich dětem s handicapy, jak odborným poradenstvím, tak osvětou pro širokou veřejnost, ale také vzděláváním pedagogů, kteří s jejich dětmi pracují ve školách. Tím jim ulehčit nelehkou situaci, pokud se v jejich rodině vyskytuje autismus, ADHD nebo jiné mentální či fyzické postižení.

  • Osvětové slajdy s radami do škol pro pedagogický sbor. Aktuálně jsme vytvořili e-brožuru pro workshopy v Ostravě. Na některé osvětové slajdy můžete nahlédnout na Pinterestu ATYPmag.
  • Vytvořili jsem osvětový letká k 2. dubnu – Světový den porozumění autismu, ke kterému jsme požádali o spolupráci mnoho neziskových organizací.
  • Rozjíždíme projekt Autism máma, autism táta: grafické slajdy s radami rodičů dětí na autistickém spektru nebo s ADHD, jejich básně a dopisy Mému autistickému dítěti.
  • Pracujeme na projektu: Padla diagnóza autismu… a co dál? (na grafických slajdech rady rodičů, jak se vyrovnávali se situací, připravujeme i krátké rady odobrníků k vyrovnání se se situací po stanovení diagnózy u svého dítěte)
  • Připravujeme s psychiatričkou Alexandrou Trefilovou  a MUDr. Zuzanou Hogenbuchovou grafické slajdy o ADHD.
  • Hledáme finanční zaštítění pro tyto výše uvedené projekty grafických slajdů a e-publikací z nich (na některé slajdy můžete nahédnout již na Pinterestu ATYPmag )
  • Hledáme finanční zaštítění pro on-line poradenství psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů na stránkách ATYP magazínu biologickým i náhradním rodinám, které pečují o handicapované dítě a se speciálními vzdělávacími potřebami. (Poradenství přislíbili Roman Pešek z Národního ústavu pro autismu, psychiatrička Alexandra Trefilová, která se zabývá ADHD a Aspergerovým syndromem a medikací dětí s těmito poruchami psycholožka Petra Štarková, známá psycholožka, jejíž specializací jsou také děti s jinakostí psycholog Martin Galbavý, psycholog jehož specializací jsou děti deprivované a handicapované z náhradních pěstounských rodin).
  • Hledáme finanční zaštítění on-line poradenství asistentů pedagoga (i pedagogů), které ve třídách pečují o děti se speciálním vzdělávacími potřebami. Toto poradenství v ČR chybí.
  • Hledáme finanční zajištění pro kulturní aktivity, sociální umění (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie aj.) a formy léčebné pedagogiky.

 

Cíle projektů NF ATYP:

Cílem projektu je destigmatizace rodin, které mají autistické dítě nebo dítě s ADHD, ale i jinými vzdělávacími potřebami. Rovněž sociálně vyloučených i z jiných důvodů. Osvěta široké veřejnosti o této problematice, na osvětě spolupracujeme s Nadačním fondem AutTalk Kateřiny Sokolové a dalšími neziskovými organizacemi.

Ve společnosti, jejímž trendem je inkluze, stále převládají mýty o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a jinými handicapy. Našim cílem je pomoci pověry odbourávat. Našim záměrem je zejména praktická pomoc rodičům a jejich dětem s handicapy, jak odborným poradenstvím, tak osvětou pro širokou veřejnost, aby se tyto rodiny necítily stigmatizované, ale také vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří s jejich dětmi pracují ve školách a tím pomoci i rodičům a jejich dětem, aby se chodily do školy rády a cítily se tam bezpečně jako ostatní děti.

Cílem je překonávání bariéry, předsudky a strach z jinakosti, atypičnosti. Tento strach vzniká z neznalosti problematiky, o které je důležité otevřeně hovořit a prohlubovat vědomosti, ale také se nebát vstoupit do setkání s těmito lidmi.

Přínos našeho projektu, jak on-line poradenstvím v odborném časopisu, tak semináři pro pedagogické pracovníky, je v době, kdy je trendem společnosti inkluze, veliký. Dětí se speciálním vzdělávacími potřebami přibývá. Aby byly spokojené jak v rodině, tak ve školách, je potřeba vzdělávat pedagogické pracovníky, což se neděje. Tyto integrované děti s různými handicapy potřebují pomoc tím, že osoby pečující o ně (rodiče, pedagogové, asistenti pedagoga) jim budou lépe rozumět, budou s nimi umět především lépe komunikovat, budou znát jejich potřeby a možnosti, talenty a na druhé straně handicapy v jiné oblasti.