Poskytujeme

Plánované činnosti na rok 2017, pro které hledáme finanční pomoc

Cílem našich plánovaných aktivit na rok 2017 je kromě financování on-line magazínu ATYP, také pomoc rodičům a jejich dětem s handicapy, jak odborným poradenstvím, tak osvětou pro širokou veřejnost, ale také vzděláváním pedagogů, kteří s jejich dětmi pracují ve školách. Tím jim ulehčit nelehkou situaci, pokud se v jejich rodině vyskytuje autismus, ADHD nebo jiné mentální či fyzické postižení.

Plánujeme:

  • 4 semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga o komunikačních typech dětí s ADHD a autismem (duben, září, říjen, listopad, skupina o 12 pedagogických pracovnicích). Pokud se nám podaří finančně semináře uskutečnit, včas vyhlásíme možnost přihlášení se na NF ATYP v aktualitách, na facebooku NF ATYP a ATYP magazínu.
  • Víkendový seminář pro rodiče dětí s PAS, ADHD – téma: jak komunikovat s dítětem, které má autismus nebo ADHD a rozpoznání jeho komunikačního typu (květen/červen, skupina 20 rodičů). Cílem: Tyto handicapované děti potřebují pomoc tím, že osoby pečující o ně (rodiče, pedagogové, asistenti pedagoga) jim budou lépe rozumět, budou s nimi umět lépe komunikovat. Pokud se nám podaří finančně semináře uskutečnit, včas vyhlásíme možnost přihlášení se na NF ATYP v aktualitách, na facebooku NF ATYP a ATYP magazínu.
  • 3 workshopy zaměřené na pohybovou aktivitu pro děti s Aspergerovým syndromem a jinou lehčí formou autismu (duben, červen, září, spolupráce s o.p.s. Ulice dětem, skupina 10 dětí). Cílem: Děti s handicapem zejména autistického spektra mají problémy nejen v sociální interakci, komunikaci a rozpoznávání emoci, ale také hrubé motorice. Proto bychom jim chtěli pomoci i workshopy s o.p.s. Ulice dětem, kteří dělají i projekty pro školy. Jejich výuka tělesné výchovy je bez soutěživosti a výkonu, je zaměřena na spolupráci a hravost. Přesně to, co potřebují děti na autistickém spektru, ale i jiné děti. Pokud se workshopy osvědčí, zvažovali bychom se společností Ulice dětem pravidelné kroužky nebo častější workshopy.
  • Věcný dar ve formě tabletu se speciálním výukovým programem pro 10 vybraných dětí s poruchou autistického spektra. Správní rada NF ATYP pečlivě posoudí došlé žádosti a vybere 10 dětí, které získají tablety. Také vybere tablety, na kterých bude možné mít aplikace na výuku očního kontaktu a výzkum sociálních dovedností, rozpoznávání emocí atd. Pokud se nám podaří finančně semináře uskutečnit, včas vyhlásíme možnost přihlášení se na NF ATYP v aktualitách, na facebooku NF ATYP a ATYP magazínu.
  • Hledáme finanční zaštítění pro on-line poradenství psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů na stránkách ATYP magazínu biologickým i náhradním rodinám, které pečují o handicapované dítě a se speciálními vzdělávacími potřebami. (Poradenství přislíbili Roman Pešek z Národního ústavu pro autismu, psychiatrička Alexandra Trefilová, která se zabývá ADHD a Aspergerovým syndromem a medikací dětí s těmito poruchami psycholožka Petra Štarková, známá psycholožka, jejíž specializací jsou také děti s jinakostí psycholog Martin Galbavý, psycholog jehož specializací jsou děti deprivované a handicapované z náhradních pěstounských rodin).
  • Hledáme finanční zaštítění on-line poradenství asistentů pedagoga (i pedagogů), které ve třídách pečují o děti se speciálním vzdělávacími potřebami. Toto poradenství v ČR chybí.

Cíl projektů NF ATYP:

Cílem projektu je destigmatizace rodin, které mají autistické dítě nebo dítě s ADHD, ale i jinými vzdělávacími potřebami. Osvěta široké veřejnosti o této problematice, na osvětě spolupracujeme s Nadačním fondem AutTalk Kateřiny Sokolové.

Ve společnosti, jejímž trendem je inkluze, stále převládají mýty o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a jinými handicapy. Našim cílem je pomoci pověry odbourávat. Našim záměrem je zejména praktická pomoc rodičům a jejich dětem s handicapy, jak odborným poradenstvím, tak osvětou pro širokou veřejnost, aby se tyto rodiny necítily stigmatizované, ale také vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří s jejich dětmi pracují ve školách a tím pomoci i rodičům a jejich dětem, aby se chodily do školy rády a cítily se tam bezpečně jako ostatní děti.

Přínos našeho projektu, jak on-line poradenstvím v odborném časopisu, tak semináři pro pedagogické pracovníky, je v době, kdy je trendem společnosti inkluze, veliký. Dětí se speciálním vzdělávacími potřebami přibývá. Aby byly spokojené jak v rodině, tak ve školách, je potřeba vzdělávat pedagogické pracovníky, což se neděje. Tyto integrované děti s různými handicapy potřebují pomoc tím, že osoby pečující o ně (rodiče, pedagogové, asistenti pedagoga) jim budou lépe rozumět, budou s nimi umět především lépe komunikovat, budou znát jejich potřeby a možnosti, talenty a na druhé straně handicapy v jiné oblasti.